Vintage Corning Ware

Vintage Corning Ware Set

| Filed under vintage

Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set
Vintage Corning Ware Set

Vintage Corning Ware Set
Preowned set from 1964 blue corn flour bake casserole p- 1 3/4- B with lid, blue corn flour p- 2 1/2-B with lid, blue corn flower casserole P-16-B with lid 11 inch, blue cornflower roaster P-21.
Vintage Corning Ware Set